Сертификациона програма за финансиска специјализација

Програмата е акредитирана од Министерството за образование и наука на Република Македонија, во соработка со германската високообразовна установа | Institut for Business & Managament Heidelberg – Skopje и FORUM Institute for Management. GmbH од Хајделберг ( С.Р. Германија).  На крајот, секој слушател добива меѓународен сертификат за сметководствен специјалист потпишан од претседателот на германскиот институт, проф. д-р Улрих Зеител и АБИТ.                                                                                                  FORUM Intitut fur Management, e формиран во 1979 година во Хајделберг (Германија) како дел од меѓународната група за стручно специјалистичко образование. Повеќе од 300.000 слушатели (професионални вработени) имаат учествувано на стручните обуки и настани на FORUM Institut од сите Европски земји.                               Профил на Институтот:                                                                               -110 вработени                                                                                           -14.5 милиони ЕУР годишен обрт                                                               -1.500 настани годишно                                                                             -4.500 семинари годишно                                                                           -20.000 учесници                                                                                           -Корпоративни партнери во: Италија, Јордан и Шпанија                         -Дел од групацијата на високообразовната установа ХАЈДЕЛБЕРГ со  седиште во Скопје (Македонија)    
https://www.forum-institut.com/about-us1                                                                                                                                                              Програмата е под менторство на EBTN (European banking and financial services training association) од Брисел.                                                               
Напомена: АБИТ се стекна со акредитација за вршење на континуирано професионално усовршување (КПУ) на сметководители и овластени сметководители кое се спроведува согласно Законот за вршење на сметководствени работи. Со тоа, Академијата АБИТ врши евидентирање на сите часови што ќе ги поминете на КПУ во ИСОС со точни списоци, со цел потврда на Вашата посета.                                                                                     
На крајот на специјализацијата добивате:
* Германска диплома за специјалистички обуки од FORUM Institute for Management, GmbH од Хајделберг (С.Р. Германија) и висообразовната установа Institute for Business & Management HEIDELBERG – Skopje;
*Специјалистички сертификат – диплома за (ниво 1 и 2) завршено неформално стручно едногодишно образование согласно:
- Европска рамка за квалификации;
- European Credit points for Vocational Education and Training – Европски кредит поени за стручно образование и наука (ECVET);
- European Quality Assurance for Vocational Education and Training (EQAVET) – Обезбедување Европски квалитет за стручно образование и наука.
* 18 трансферни ЕКТС (кредити) за MBA студии по Controlling & Finance.                                                                                                      http://ibmhs.eu/mba-finance-controlling/
* 32 часа / бодови КПУ (Согласно Законот за вршење на сметководствени работи член 19, сметководителите се должни да посетат обука за КПУ од најмалку 60 часа за период од три години, при што најмалку 10 часа во текот на една година, а овластените сметководители се должни да посетат обука за континуирано професионално усовршување од најмалку 90 часа за период од три години, при што најмалку 20 часа во текот на една година.)  

Напомена


Уписен рок: во тек  

Информации


Вкупен фонд на часови: 100
Времетраење: 6 месеци
Почеток на предавања НОВИ групи март 2022 година                                                                                                                  
Локации за настава:  АБИТ, Скопје (Македонија) за ниво 1 и 2  / ФОРУМ институт за менаџмент, Хајделебрг (Германија) / онлајн (ZOOM)                                                                                                                       
Динамика на обуката:  Level 1&2: два пати неделно  / Level 3: 5 дена во Германија (секој февруари/март во годината)

 

Напомена: полноправните членки на АБИТ плаќаат 50% партиципација

exam feeCAS 1CAS 2
30 EUR 290 EUR - 17.893 МКД 390 EUR - 24.063 МКД

невработени и студенти 20%

232 EUR - 14.314 MKД

невработени и студенти 20%

312 EUR - 19.250 MKД

 

ABIT интервју Вики Русевска

 

ABIT интервју Татјана Ацковска 

 

ABIT интервју Марија Ефремова

 

ABIT интервју Prof Dr Ulrich Zeitel


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by