Едногодишна сертификациона програма за финансиска специјализација.

Програмата е акредитирана од Министерството за образование и наука на Република Македонија, во соработка со IBMHS.EU | Institut for Business & Managament Heidelberg – Skopje и Horvаth & Partners GmbH од Штутгарт. Програмата е под менторство на EBTN (European banking and financial services training association) од Бриселе акредитирана од Министерството за образование и наука на Република Македонија, во соработка со Школата за контролинг од Љубљана и Контролинг Академијата од Минхен под менторство на EBTN (European banking and financial services training association).  
Напомена: АБИТ се стекна со акредитација за вршење на континуирано професионално усовршување на сметководители и овластени сметководители кое се спроведува согласно Законот за вршење на сметководствени работи. Со тоа, Академијата врши евидентирање на сите часови што ќе ги поминете на КПУ во ИСОС со точни списоци, со цел потврда на Вашата посета.
На крајот на специјализацијата добивате:
- 32 часа / бодови КПУ (Согласно Законот за вршење на сметководствени работи член 19, сметководителите се должни да посетат обука за КПУ од најмалку 60 часа за период од три години, при што најмалку 10 часа во текот на една година, а овластените сметководители се должни да посетат обука за континуирано професионално усовршување од најмалку 90 часа за период од три години, при што најмалку 20 часа во текот на една година.)
- Специјалистички сертификат – Диплома за завршено неформално стручно едногодишно образование согласно:
                 - Европска рамка за квалификации;
                 - European Credit points for Vocational Education and Training – Европски кредит поени за стручно образование и наука (ECVET);
                 - European Quality Assurance for Vocational Education and Training (EQAVET) – Обезбедување Европски квалитет за стручно образование и наука.
- Можност за трансферни ЕКТС (кредити) за формално образовани институции.

Напомена


Уписен рок: до 31 јануари 2019 година

Информации


Вкупен фонд на часови: 120
Времетраење: 1 година
Почеток на предавања НОВИ групи:  февруари 2019 година
Место: АБИТ (Ул. „Орце Николов“ бр. 75, зграда на Македонска берза 1-ви кат)
Динамика на обуката: два пати неделно (понеделник и среда во 17:00 часот)

Напомена: полноправните членки на АБИТ плаќаат 50% партиципација

exam feeCAS 1CAS 2
20 EUR 290 EUR - 17.893 МКД 390 EUR - 24.063 МКД
232 EUR - 14.314 MKД 312 EUR - 19.250 MKД

 

ABIT интервју Вики Русевска

 

ABIT интервју Татјана Ацковска 

 

ABIT интервју Марија Ефремова


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by